واژه نامه اوستایی/لغت نامه دهخدا - آژو در اوستایی ا کوشش ،غیرت و همت


>
 
آژو دراوستا معنایی درخشان با خود یدک می کشد غیرت و همت و تلاش است درکاروانگاه باستان شناسی همت و همیت برای نجات میراث فرهنگی زمانی مفهوم خود را باز می یابد که همه ی میراث اعم از مادی و معنوی،منقول یا غیر منقول در اتلال تاریخی تا مرزهای روشن موزه ها -حتی ماتناداران- matenadaran (ماتناداران-که در اوستا از نظر مفهوم لغوی به معنی مجموعه ای اطلاق می شود که برای نگهداری اسناد و متون خطی و کتابت دست نویس قدیمی یا چاپی می باشد)مورد دستبرد قرار نگیرند .آژو دیگر برای همه و همیشه یک آرزو شده است بی آنکه
 
 
 

 

سال 14092 اهورایی، 7035 میترایی، 3751 زرتشتی، 2572 شاهنشاهی ( کوروشی ) و 1392 خورشیدی